Váš partner v priemyselnej ekológii

Štrukturálne programy a štátne podporné programyVypracovanie dokumentov pre čerpanie štrukturálnych fondov:

 • žiadosti pre financovanie projektov z operačných programov
 • žiadosti pre financovanie z Environmentálneho fondu
 • žiadosti pre financovanie z Recyklačného fondu
 • projektové zámery
 • štúdie uskutočniteľnosti
 • program hospodárskeho a sociálneho rozvoja


Operačné programy

 • regionálny operačný program
 • životné prostredie
 • konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • doprava
 • program rozvoja vidieka


Štátne podporné programy

 • Environmentálny fond
 • Recyklačný fond
 • Program obnovy dediny Slovenskej agentúry životného prostredia