Váš partner v priemyselnej ekológii

Hygiena životného prostredia  • poradenstvo a vybavenie povolenia na odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb
  • vypracovanie Prevádzkového poriadku a Posudku o riziku, pre prácu s chemickými faktormi, hlukom
  • zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam v oblasti hygieny životného a pracovného prostredia (napr. skladovanie a manipulácia s veľmi jedovatými látkami, karcinogénmi, uvedenie pracovných priestorov do prevádzky....)