Váš partner v priemyselnej ekológii

Manažment rizíkZákon č. 261/2002 Z. z. o prevencií závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia citovaného zákona, stanovuje povinnosti podnikov v ktorých sa nachádzajú vybrané nebezpečné látky.

V rámci uvedených povinností ponúkame nasledovné služby:

  • kategorizácia podniku podľa celkového množstva vybraných nebezpečných látok
  • vypracovanie a vedenie prevádzkovej evidencie o chemických látkach a vybraných nebezpečných látkach
  • zavedenie systému hodnotenia rizika závažných priemyselných havárií a systému riadenia rizika