Váš partner v priemyselnej ekológii

Ochrana ovzdušia • zabezpečenie vydania potrebných rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky)
 • zaradenie zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok
 • spracovanie NEIS
 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkovej evidencie
 • vypracovanie prevádzkového poriadku a regulačného poriadku zdroja
 • zabezpečenie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia
 • vypracovanie Programu znižovania emisií
 • vypracovanie Súboru technicko prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia
 • vypracovanie Bilančných listov