Váš partner v priemyselnej ekológii

Odpadové hospodárstvo • zabezpečenie vydania rozhodnutí orgánov štátnej správy v zmysle §7 zákona o odpadoch
 • prevádzkovanie a vydanie prevádzkových poriadkov zariadení na spracovanie odpadov (stacionárne, mobilné, odpad z elektrozariadení)
 • prevádzkovanie zariadení na zber odpadov nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (zmiešavanie odpadu)
 • odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti


Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva

 • program odpadového hospodárstva
 • opatrenia pre prípad havárie
 • identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • program držiteľa polychlórovaných bifenylov
 • prevádzkové poriadky zariadení na spracovanie/zber odpadov
 • prevádzkové denníky zariadení
 • vedenie evidencie odpadov
 • vypracovanie a zaslanie "Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním" príslušným orgánom štátnej správy (OŠS)
 • vypracovanie a zaslanie hlásenia o prepravovaných nebezpečných odpadoch, príslušným OŠS Recyklačný fond
 • registrácia spoločnosti na Recyklačnom fonde
 • vedenie evidencie o objeme výroby, dovoze, vývoze a reexporte komodít Recyklačného fondu
 • vypracovanie a zaslanie "Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu"
 • výpočet príspevku výrobcov, dovozcov, vývozcov a reexportérov vybraných výrobkov pre Recyklačný fond


Ostatné služby

 • zabezpečenie vydania vyjadrení príslušných inštitúcií (napr. vyjadrenie obce k Programu odpadového hospodárstva)
 • zabezpečenie vydania rozhodnutí ostatných orgánov štátnej správy (napr. posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi)
 • zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach odpadového hospodárstva v zmysle zákona č.126/2004 Z.z.
 • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy
 • zabezpečenie odberu a spracovania odpadov prostredníctvom organizácie oprávnenej na nakladanie s nimi