Váš partner v priemyselnej ekológii

Azbest  • zabezpečenie dodania technického vybavenia pre odstraňovanie azbestových materiálov
  • zabezpečenie vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb podľa § 13 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
  • vypracovanie žiadosti o posúdenie návrhu na činnosti spojené s manipuláciou – odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb podľa §13 ods. 4 písm. b) a k) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.
  • oznámenie činnosti v súlade s ust. §3 ods. 1 písm. a) až f) NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
  • vypracovanie dokumentov:
    • Plán práce
    • Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickým faktorom pri práci a pri činnostiach spojených s likvidáciou materiálov obsahujúcich azbest