Váš partner v priemyselnej ekológii

Rozptylové štúdieRozptylová štúdia je numerická simulácia imisného zaťaženia územia plánovanou činnosťou s určitými emisnými charakteristikami. Pri spracovaní sa využíva metodika SHMÚ pre výpočet znečistenia ovzdušia zo stacionárnych a líniových zdrojov vychádzajúca z metodiky EPA USA - ISC2.
Uvedené výpočtové simulácie a nadväzujúce grafické výstupy je možné využiť najmä v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie ako doplnkové štúdie Zámeru činnosti a Správy o hodnotení.

Rozptylová štúdia v štandardnom tvare obsahuje najmä nasledovné numerické a grafické výstupy:

  • aktuálny priemerný a maximálny imisný príspevok jestvujúcich dotknutých zdrojov k celkovej imisnej situácii v predmetnom území (tzv. nulový variant)
  • predpokladaný priemerný a maximálny imisný príspevok po zrealizovaní plánovanej činnosti (pre všetky posudzované varianty)
  • porovnanie výstupných hodnôt koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok s platnými legislatívne stanovenými limitmi imisného zaťaženia
  • priestorové vymedzenie oblastí so závažným nárastom imisného zaťaženia v dôsledku realizovanej činnosti