Váš partner v priemyselnej ekológii

Ochrana vôd  • zabezpečenie činnosti vodohospodára
  • vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijného plánu)
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a manipulačných poriadkov
  • návrh a dodávka havarijných prostriedkov pre prípad havarijného úniku nebezpečných látok
  • vypracovanie Povodňových plánov zabezpečovacích prác