Váš partner v priemyselnej ekológii

Environmentálny plán výstavbyEnvironmentálny plán výstavby definuje zásady výstavby vo vzťahu k životnému prostrediu a spôsob a procesnosť kontroly ich dodržiavania v rámci harmonogramu výstavby. V nadväznosti na Environmentálny plán výstavby sa pripravuje Environmentálny plán riadenia upravujúci organizačné opatrenia pre výstavbu vo vzťahu k životnému prostrediu. Hlavným účelom uvedených dokumentov je minimalizácia nepriaznivých vplyvov výstavby na životné prostredie ešte pred samotným zahájením výstavby a príprava technických a organizačných opatrení na ich riešenie počas výstavby.