Váš partner v priemyselnej ekológii

Environmentálny auditKomplexné posúdenie činnosti prevádzky vo vzťahu k platnej environmentálnej legislatíve, k povinnostiam prevádzkovateľa na úseku ochrany životného prostredia a k legislatívne stanovenom limitom znečisťovania.
Výstupná správa z auditu definuje postupy a procesy nutné k zosúladeniu činnosti s požiadavkami legislatívy životného prostredia a hodnotí finančnú nákladovosť tohoto procesu.

Oblasti využitia:

  • úvodná analýza situácie podniku pred trvalým outsourcingom legislatívnych povinností podniku (prevažne bezplatná služba)
  • podniky realizujúce certifikáciu EMS (pravidelné opakované audity)
  • environmentálne due diligence (podrobná environmentálna analýza podniku pred jeho akvizíciou)