Váš partner v priemyselnej ekológii

Integrovaná prevencia a kontrola znečisteniaIntegrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením, ako aj povolením na užívanie stavby (dočasné, trvalé) a súvisiacimi povoleniami pre oblasť životného prostredia pre tie prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia . Povolenie obsahuje najmä podmienky a povinnosti prevádzkovateľa pri realizácii stavby a pri jej užívaní s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia, znižovanie emisií do ovzdušia, vody, pôdy a na obmedzovanie vzniku odpadu a na vhodné nakladanie s odpadom.

Pre činnosti spadajúce pod integrované povolenie ponúkame:
  • konzultačné a poradenské služby pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ)
  • vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia a odbornú asistenciu pri povoľovacom procese,
  • vypracovanie príloh k žiadosti IPKZ (napr. havarijný plán, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia, program odpadového hospodárstva a pod.)
  • zabezpečenie vypracovania odborných posudkov (emisno-prenosové posúdenie, emisno-technologické posúdenie, hluková štúdia)
  • konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom
  • odovzdanie žiadosti
  • vypracovanie oznámenia o prevádzke a o jej emisiách do ovzdušia a vôd,
  • vnútornú kontrolu prevádzky za účelom udržiavania prevádzky v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení
  • vyhodnocovanie monitorovania prevádzky v súlade s podmienkami určenými v povolení
  • vedenie evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a jej uchovávanie